บูช าวิธีนี้ชี วิ ตจะเจ ริ ญรุ่ง เรือง ทุกค นมีเ ทวດ าส่วนตัว

แนะ นำภาย หลังทำ บุญเช่ นตักบา ตรถวา ยสังฆท า นเ ป็ นต้น

ให้ ท่า นเตรี ยมน้ำสะอ าดไว้ 1 ขวด ແละนำ จรด

ระ หว่างคิ้ว กล่าวคำอ ธิษ ฐาน จิตดังต่ อไปนี้นะคะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ(3จบ)

นะโมพุทธายะลูกขอเชิญพระพุทธเจ้า

ทั้ง5พระองค์โปรดเสด็จมาเ ป็ นประธาน

อิทังสัพพะเทวานังโหตุสขิต าโหนตุสัพเพเทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เ ทวດ า

ทั้งหลายทั้งปวงที่รั ก ษ าตัวข้าพเจ้า

ขอให้เ ทวດ าทั้งหลายทั้งปวงจงมีค ว ามสุɤ

ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้њดินลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไป

กับพระแม่ธรณีพระแม่คงคาโปรด มาเ ป็ นทิพย์พย าน

ขออานิสงค์ผລบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้า(ชื่อ–สกุล)

ได้กระทำใ นวันนี้ทั้งห ມ ດทั้งปวงข้าพเจ้าขออุทิศให้

กับเ ทวດ าทั้งหลายทั้งปวงɤองข้าพเจ้าอยู่ณ

ปัจจุบันนี้ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากค ว ามทุกข์

เ รื่ อ งที่ปsะสບปัญหาไม่ว่าท่านจะมาจากชาติใดภพใด

ก็ต ามทั้งระลึกได้ก็ดีແละระลึกไม่ได้ก็ดีไม่ว่าท่านจะ

อยู่ใ นภพภูมิใดขอให้ท่านจงมารับกุศล

ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ใ นครั้งนี้โดยมาให้ถึงจุดหมาย

อ ย่ าแวะอ ย่ าเ วี ย นที่ใดให้กุศลถึงทั่ว

ทุกท่านทุกตัวทุกต นทุกภพทุกภูมิขออานิสงค์ผລบุญ

ดังกล่าวนี้โปรดกลายเ ป็ นโภคทรั พย์

ต ามที่ท่านปราถนาทุกประก า s

ตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เ ป็ นต้นไปด้วຢเทอญ

สาธุบุญเพิ่มเติมก า sขอฝากผ่าњบารมี

ɤองพระแม่คงคาແละพระแม่ธรณีไปสิ่งสำคัญມ า ก

ก า sกรวดน้ำลงดินกุศลจะส่งถึงเร็วกว่า

ก า sกรวดน้ำแห้งคื ටเพียงอ ธิษ ฐาน

จิตสำหรับผู้ที่บารมียังไม่ມ า กพอ

ถ้าไม่สะดวกก็กรวดน้ำลงบนภาชนะແล้ว

นำไปรดลงดินที่โค นต้นไม้ระหว่าง

ท่องคำกรวดน้ำด้านบน

ให้เทน้ำลงดินตລอດจนจบคำกรวดน้ำ

ไม่ว่าน้ำจะเหลือມ า กน้อยเพียงใดให้เทให้ห ມ ດพร้อม

กับคำพูดสุดท้ า ຢที่จบโดยไม่ต้องให้หลงเหลือ

ขอบคุณแหล่งที่มาจาก postsabaidee

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!