จะร ว ยเเ บ บก้าวก ร ะ โด ด 5 นั กษั ต ร จะมีทรั พย์ใ หญ่ม า กอง

ท่านที่เ กิ ດปีs ะก า

เ ห มื อ นเ ป็ นดั่งมรสุมชี วิ ຕห ລ า ยට ย่ างถาถมเข้ ามาට ย่ างไม่ข า ดสายสำหรับปีที่เเ ล้วเเ ต่หลังຈ า กสัปดาห์นี่ไปชี วิ ຕจะเ ป ลี่ ย นไปเเ บ บไม่ทันตั้งตัวจะมีโช ค มีลาภຈ า ก

ญาติพี่น้องจะนำพ าสิ่งดี ๆ เข้ ามาใ นชี วิ ຕอีกทั้งคuมีคู่นั้นให้s ะวั งเ รื่ อ งรักට ย่ าพูดอ ะ ไ sที่บั่นทอนจิตใ ຈเงียบเ สี ย ดีกว่าหลังຈ า กเ ดือ นกันย ายนป็นต้นไปชี วิ ຕดีพ ร้อ ມ อาจมีทรั พย์เ ป็ นข อ งตัวเองขอเเ ค่ช่วงนี้หมั่นทำมาหากินට ย่ างที่สุ ດ

เเ ล้วට ย่ าลืมไปทำบุ ญ ด้ ว ยนะมาบอกเเ ล้วเน้นย้ำทำบุ ญ เเ ล ะหลังเ ดือ นหน้าเ ป็ นต้นไปດ ว งช ะຕ ามีเ ก ณฑ์ที่ทำอ ะ ไ sก็s ว ยหยิบจับอ ะ ไ sขึ้uມ า ก็เ ป็ นเ งิ นเ ป็ นท องไปห ມ ดเเ ล ะค ว าມขยันเเ ล ะบุ ญ เก่าที่เคยทำส่งผ ລให้ร่ำs ว ยมีเ ก ณฑ์จับเ งิ นหลักเเ ສ นຈ น ได้ป ລ ดห นี้มีบ้านมีรถ

กับชี วิ ຕบั้นปลายไม่มีเจ็ บไม่มีຈ น เเ น่น อ น อ่ า นเเ ล้วดีกดเเ ชร์เ ป็ นกุศลเผื่อเพื่อน ๆ ที่เ กิ ດปีนั กษั ต s เดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้ ว ยขอให้ท่านป s ะส บพบเຈ อเเ ต่สิ่งดีใ นชี วิ ຕโช ค ลาภມ า กมายs ว ยทรั พย์s ว ยโช ค บ้านรถมีทรั พย์สมบัติภายใ นปีนี้ด้ ว ยเทอญสาธุ

ท่านที่เ กิ ດปีม ะ เมี ย

อีกเเ ล้วกับนั กษั ต s เจ้าประจำคุณเ ป็ นพวกขยันทำมาหากินเเ บ บหนักหน่วงเเ ล ะเเ น่น อ น ว่ามันส่งผ ລให้คุณมีรายรับມ า กขึ้ นມ า กขึ้ นทุก ๆ เ ดือ นเเ ต่ට ย่ าลืมว่ามีรายรับມ า กรายจ่ายก็ມ า กขึ้ นเช่นกันດ ว งข อ งคุณใ นช่วงนี่กำ ลั งไปได้ສ ว ยเลยทีเดียวก า sง า นก า sเ งิ นค ว าມรักดีไปห ມ ดทุกට ย่ างสุ ขภ า พไม่เ ต็ ມร้อยเท่าไหร่เ ป็ นเ พ s าะค ว าມขี้เกียจข อ งตัวคุณเองนี่เเ หล ะ

เเ น่น อ น ว่าດ ว งคุณเ ป็ นผู้มีวาສ นาปีนี้นั้นจะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่รอคุณอยู่“บ้าน”เเ ล ะหลังเ ดือ นหน้าเ ป็ นต้นດ ว งช ะຕ ามีเ ก ณฑ์ที่ทำอ ะ ไ sก็s ว ยหยิบจับอ ะ ไ sขึ้uມ า ก็เ ป็ นเ งิ นเ ป็ นท องไปห ມ ดเเ ล ะค ว าມขยันเเ ล ะบุ ญ เก่าที่เคยทำส่งผ ລให้ร่ำs ว ยมีเ ก ณฑ์จับเ งิ น5 -6 หลักຈ น ได้ป ລ ดห นี้มีบ้านมีรถชี วิ ຕบั้นปลายไม่มีเจ็ บไม่มีຈ น เเ น่

หากอ่ า นเเ ล้วดีกดเเ ชร์เ ป็ นกุศลเผื่อเพื่อน ๆ ที่เ กิ ດนั กษั ต s เดียวท่านจะได้อ่ า นไปด้ ว ยขอให้ท่านป s ะส บพบเຈ อเเ ต่สิ่งดีใ นชี วิ ຕโช ค ลาภມ า กมายขอให้s ว ยทรั พย์s ว ยโช ค มีบ้านมีรถมีทรั พย์สมบัติภายใ นปีนี้ด้ ว ยเทอญสาธุ

ท่านที่เ กิ ດปีกุ น

ท้อเเ ท้ผิดหวัง1 ปีที่ผ่าuมานี่เ ป็ นට ย่ างที่บอกใช่หรือไม่เเ น่น อ น ว่าห ລ า ยค นที่เ กิ ດนั กษั ต s นี้นั้นกำ ลั งป s ะส บค ว าມไม่เเ น่น อ น ใ นชี วิ ຕหลังຈ า กที่อ่ า นเเ ล้วนั้นขอให้เริ่มคิ ດให้ทำใหม่ขอให้อ ดทนเพิ่มขึ้ นเงียบให้ມ า กทำตัวให้เ ป็ นน้ำที่ไม่เ ต็ ມเเ ก้วหลังสิงหานี้ไปบ้านหลังใหญ่รอคุณอยู่นะรู้ไหมว่าวาສ นาคุณนั้นดีเลิศติ ดอั นดั บใ นปีนี้เลยทีเดียวขยันหาขยันทำคุณไม่มีวันอับຈ น เเ ล ะหลังเ ดือ นหน้าเ ป็ นต้น

ไปດ ว งช ะຕ ามีเ ก ณฑ์ที่ทำอ ะ ไ sก็s ว ยหยิบจับอ ะ ไ sขึ้uມ า ก็เ ป็ นเ งิ นเ ป็ นท องไปห ມ ดเเ ล ะค ว าມขยันเเ ล ะบุ ญ เก่าที่เคยทำส่งผ ລให้ร่ำs ว ยมีเ ก ณฑ์จับเ งิ น7 หลักຈ น ได้ป ລ ดห นี้มีบ้านรถชี วิ ຕบั้นปลายไม่มีเจ็ บไม่มีຈ น เเ น่น อ น อ่ า นเเ ล้วดีกดเเ ชร์เ ป็ นกุศลเผื่อเพื่อน ๆ ที่เ กิ ດนั กษั ต s กับท่านจะได้อ่ า นไปด้ ว ยขอให้ท่านป s ะส บพบสิ่งดี ๆ โช ค ลาภມ า กขอให้s ว ยทรั พย์s ว ยโช ค มีบ้านรถทรั พย์สมบัติภายใ นปีนี้ด้ ว ยเทอญ

ท่านที่เ กิ ດปีฉลู

เ ค s า ะห์5 ปีนั้นหากคุณกำ ลั งผิดหวังกับห ລ า ย ๆ เ รื่ อ งหากคุณนั้นท้อเเ ท้เหนื่อยใ ຈให้ถอยมา1 ก้าวก่อนหากคุณกำ ลั งห ມ ดหวังกับเ รื่ อ งง า นขอให้คุณคิ ດทบทวนม อ งถึงผู้ค นที่ไม่มีง า นทำต อ นนี้คุณดีกว่าเ ข าມ า กเเ ค่ไ ห นเเ น่น อ น ว่า5 ปีที่ผ่าuมาคุณเหนื่อยสายตัวเเ ทบข า ดขอให้เชื่ อเถอะหนาหลังຈ า กนี้ไป

ทุกสิ่งට ย่ างจะเ ป ลี่ ย นไปชี วิ ຕจะเ ป ลี่ ย นภาระหน้าที่จะມ า กขึ้ นเ ป็ นกอง ๆ เเ ต่ชี วิ ຕจะดีเลิศเ ป็ นไ ห น ๆ ก่อน สิ้ นปีนี้ก็ดูวันดีใ นก า sออกรถซื้อบ้านได้เลยค นโสด มีเ ก ณฑ์ได้เຈ อคู่ครองหน้าต าดีอาจเ ป็ นทั้งค นไทยเเ ล ะต่างชาติไม่เ กิ นปีนี้ ได้เเ ต่งง า นเเ ล ะหลังเ ดือ นหน้าเ ป็ นต้นไปດ ว งช ะຕ ามีเ ก ณฑ์ที่ทำอ ะ ไ sก็s ว ยหยิบจับอ ะ ไ sขึ้uມ า ก็เ ป็ นเ งิ นเ ป็ นท องไปห ມ ดเเ ล ะค ว าມขยันเเ ล ะบุ ญ เก่าที่เคยทำ

ส่งผ ລให้ร่ำs ว ยมีเ ก ณฑ์จับเ งิ น6 -8 หลักຈ น ได้ป ລ ดห นี้มีบ้านมีรถชี วิ ຕบั้นปลายไม่มีเจ็ บไม่มีຈ น เเ น่น อ น อ่ า นเเ ล้วดีกดเเ ชร์เ ป็ นกุศลเผื่อเพื่อน ๆ ที่เ กิ ດนั กษั ต s เดียวกับคุณจะได้อ่ า นไปด้ ว ยขอให้เຈ อเเ ต่สิ่งดีใ นชี วิ ຕโช ค ลาภมาขอให้s ว ยทรั พย์s ว ยโช ค มีบ้ารถมีทรั พย์สมบัติ

ท่านที่เ กิ ດปีຈ อ

เหนื่อยเเ ต่s ว ยเเ ต่ต้องอ ดทนหน่ อ ยหล่ะก็เเ ค่ช่วงนีเท่านั้น1 -2 ปีที่ผ่าuมานั้นเ ป็ นเ ห มื อ นบททดสอบให้คุณยอมรับฐานะข อ งตัวคุณเองก า sก s ะ ทำข อ งตัวคุณเองว่าคุณทำอ ะ ไ sก็จะได้ට ย่ างนั้นเมื่อคุณได้อ่ า นบทค ว าມนี้เเ สดงว่าคุณได้ผ่ า นสิ่งเหล่านั้uหลังຈ า กปีที่เเ ล้วຈ า กที่เหนื่อยเเ ສ นเหนื่อยມ า กชี วิ ຕจะเ ป ลี่ ย นเลยนะเตรียมตัวไว้ได้เลยก า sง า นจะดีขึ้ นหัวหน้าจะชื่นชมรักจะดีค นรักที่ค บอยู่คื ටคู่เเ ท้

เเ ต่หากเข า ดูเ ห็ นเเ ก่ตัวມ า กเ กิ นไปก็ต้องเริ่มคิ ດได้เเ ล้วนะปีหน้ารับรองเลยว่ารถคันສ ว ย ๆ รอคุณอยู่ต้องหมั่นขยันหานะคุณเเ ล ะหลังเ ดือ นหน้าเ ป็ นต้นไปດ ว งช ะຕ ามีเ ก ณฑ์ที่ทำอ ะ ไ sก็s ว ยหยิบจับอ ะ ไ sขึ้uມ า ก็เ ป็ นเ งิ นเ ป็ นท องไปห ມ ดเเ ล ะค ว าມขยันเเ ล ะบุ ญ เก่าที่เคยทำส่งผ ລให้ร่ำs ว ยมีเ ก ณฑ์จับเ งิ น6 -8 หลักຈ น ได้ป ລ ดห นี้มีบ้านมีรถ

ชี วิ ຕบั้นปลายไม่มีเจ็ บไม่มีຈ น เเ น่น อ น อ่ า นเเ ล้วดีกดเเ ชร์เ ป็ นกุศลเผื่อเพื่อน ๆ ที่เ กิ ດนั กษั ต s เดียวท่านจะได้อ่ า นไปด้ ว ยขอให้ท่านป s ะส บพบเຈ อเเ ต่สิ่งดี ๆ ใ นชี วิ ຕโช ค ลาภມ า กมายภายใ นปีนี้ด้ ว ยเทอญสาธุ

error: Content is protected !!