มีเ ก ณฑ์สูงรับทรั พ ย์ก้อ นโต เป็ นเศรษ ฐีใหม่ เข้ าสู่ปี นี้ ด ว งชะต าจะเป็ นขอ งคุณ

ด ว งชะ ต าท่านที่เกิ ด ร า ศีเมษ (13 เม.ย. -14 พ.ค.)

ปร ะ ส บ ค วามสำเร็จในการประสานสัมพันธ์ คู่ครองของท่านช่วยเหลือกิจการงานเต็มที่ และสามารถเข้าใจกันได้เป็นอย่างดี

จ ะ ทำ ง า น ที่ ต้องใช้วิจารณญาณ จะใช้ความสามารถส่วนตัวแก้ปัญหาสำคัญๆ ได้ มีการดูแลรักษาด วงตา

ใ ห้ เ ป็ น ผลดียิ่งขึ้น บริวารที่ทำการงานกับท่านอยู่แล้ว จะทุ่มเทในการทำงานมากขึ้น จะมีบทบาทในสังคม

ที่ เ จ ริ ญ รุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไป จำนวนหุ้นส่วนผู้ร่วมงานก็จะมากขึ้นอีกด้วย ความสัมพันธ์ในหมู่พี่น้องอบอุ่นมั่นคงแข็งแรง

ท่ า น ที่ อยู่ในวัยก่อร่างสร้างตัว จะมีอุปสรรคข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ เ กิ ดขึ้น อาจจะเกิดจากความเอาแต่ใจของท่านก็ได้

แ ต่ ถึ ง อ ย่ างไรก็มีผู้ใหญ่ประคับประคองให้ตลอดรอดฝั่งไปได้ การแสวงหาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นไปด้วยความย า กลำบาก

ถ้ า อ า ศั ย ผู้ใหญ่ให้ช่วยวิ่งเต้นก็จะผ่านไปได้ด้วยดี พี่น้องมักไม่ค่อยช่วยเหลือกัน เว้นแต่จะมีผู้ใหญ่

ช่ ว ย ป ระสานความสามัคคี การทำสัญญาต่างๆ ไม่ว่าจะลักษณะใดๆ ไม่ได้ผลดีท่านที่ดำเนินชีวิตประจำวัน

โ ด ย ป ร าศจากคู่ครอง จะมีการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวหลายครั้งถ้าแต่งงานแล้วก็จะราบรื่นขึ้น

ท่ า น ที่ ทำ ง านเกี่ยวแก่เครื่องจักรกล ขนาดใหญ่ จะมีการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

บริวารมีการท ะ เลาะวิวาทชิงรักหั กสวาทกันเอง พี่ป้าน้าอาจะให้ความช่วยเหลือท่านอย่างสม่ำเสมอ

ท่ า น ที่ทำ งานแบบฟั นฝ่ามาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ ตอนนี้มาถึงเวลาของ ท่านแล้ว จะรุ่งเรืองไปอีกนาน

แ ล ะ ไ ม่ มี อ า การเจ็ บป่ ว ย ห รื อ อุ บั ติ เ หตุที่สำคัญแต่ประการ

ด ว งชะ ต าท่านที่เกิ ด ร า ศีพฤษภ (15 พ.ค. – 14 มิ.ย.)

ท่านเป็นผู้ที่รักความประสานประสมกลมกลืน รักความสงบไม่ชอบการแ ต กแยกรุ น แ รง

อ า จ มี บางสิ่งบางอย่างที่ท่านไม่ชอบ แต่สามารถสงบระงับจิตใจไว้ได้ ไม่มีปฏิกิริย า อะไรใดๆ ทั้งสิ้น

มั ก รู้ เ รื่ องราวชีวิตของเพื่อนฝูงและญาติมิตร เป็นผู้ที่มีผู้มาเล่าความลับของเขาให้ท่านฟัง แล้วเกรงว่า

ท่ า น จ ะไปบอกคนอื่นต่อไปอีก มีเพื่อนมาก มักยกย่องบริวารเสมอด้วยตนเอง ใช้เงินทองสิ้นเปลืองมาก

ค ว า มรู้สึกค่อนข้างช้าปี นี้มักปลอดภัยจากเหตุการณ์ร้ า ยต่างๆ แบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรักษา

ค ว ร ทำบุญให้ทานการกุศลมากๆ ควรสวดมนต์ทุกครั้งที่มีเวลาว่าง ไม่ควรรับประทานอาหารเรื่อยเ ปื่ อ ย

ค ว รคำนึงถึงสวัสดิภาพของตนเองบ้าง ท่ า น เป็นผู้ได้รับมรดกคุณงามความดีบางอย่างของบิดา

ส า ม า ร ถ พึ่ งพาอาศัยตนเองได้โดยสะดวก การพึ่งพาอาศัยผู้อื่นเป็นไปด้วยความย า กลำบาก

ก า ร เ ดินทางไกลไม่ได้รับความสะดวก แต่ท่านก็ไม่ไปไหนไกลๆท่านพึ่งพาญาติมิตรที่เป็นผู้หญิง

ได้มากกว่าผู้ชาย จะบริบูรณ์ไปด้วยเครื่องอุปโภคและบริโภค ไม่ควรใช้เครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำ

ก า ร ง า นเจริญก้าวหน้า การงานและการเงินรุ่งเรืองยิ่งขึ้น ศัต รูไม่ปรากฏตัวให้เห็นอีก ไม่ควรสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มเติม

ทำ ค ว ามดีแก่ ผู้ใดไว้แล้วควรปล่อยเลยตามเลย ควรหลีกเลี่ยงการทำงานหนักๆ ทุกอย่าง เช่น การเข็นหรือยกย้ายของหนัก

รู ป ร่างหน้าตาผิวพรรณไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาชีวิตต่อไปนี้ของท่านจะมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์อะไรใดๆ ทั้งสิ้น

ค ว า ม เ ป็ นอยู่สมบูรณ์มั่งคั่งไม่มีอุปสรรค ใดๆ ท่านเองก็มีจิตใจเข้มแข็งกล้าหาญอดทน ยืนหยัดเคียงบ่าเคียงไหล่

กั บ หุ้ น ส่วนผู้ร่วมงาน คู่หมั้นคู่สมรสของท่านมีความเมตตากรุณาแก่บริวารชั้นผู้น้อย

อ ย่ า ง ที่เ รี ย กว่าฝนตกทั่วฟ้า ได้รับความสำเร็จในการผูกมิตรอย่างกว้างขวาง

มี ชื่ อ เ สี ย งกว้างขวางออกไปในถิ่นไกล ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

ด ว งชะ ต าท่านที่เกิ ด ร า ศีกุมภ์ (13 ก.พ. -14 มี.ค.)

ท่ า นชาวร า ศีนี้เป็นผู้ที่ชอบเรื่องราวแปลกประหลาดมหัศจรรย์ต่างๆ เป็นผู้ที่สร้างความจริงต่างๆ

อั น เ ห ลื อเชื่อทิ้งไว้ในโลกของเรานี้ เป็นผู้ที่ชอบฟังและเล่าเรื่องลึกลับซับซ้อนต่างๆ ให้ผู้อื่นฟัง

บ ริ ว า รของท่านเป็นผู้ที่มีความรู้พิเศษบางอย่าง เช่น เชี่ยวชาญในการทำกุญแจผี และแก้ไขเครื่องไฟฟ้าได้พอสมควร

ถ้ า เ ค ย เป็นผู้ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายมาก่อน ต่อไปนี้ก็จะมีการประหยัดมากขึ้น จะมีการริเริ่มงานใหม่ๆในปี นี้

ท่ า น จ ะ มี ร า ยจ่ายลดน้อยลงเป็นอันมาก จะสามารถออมเงินสดไว้ได้ก้อนหนึ่ง เป็นผู้ที่ไม่เดือดร้อนในเรื่องการเงินอีกต่อไป

แ ล ะ ส า มารถให้ญาติมิตรหยิบยืมได้ตามมีตามเกิด ญาติมิตรที่ติดต่อกับท่านด้วยการไปมาหาสู่

มั ก จ ะ นำ สิ่ งของเครื่องใช้ต่างๆ มาให้ด้วย เช่น ข้าวสา รอาหารแห้งและส้มสูกลูกไม้ เป็นต้น

ถ้ า ยั ง ไม่มีบ้านของตนเองจะได้บ้านที่น่ารักน่าอยู่ และมั่นคงแข็งแรงต่อไปบริวารคนรับใช้มักจะท ะ เลาะวิวาทกันเอง

ก า ร ป ร ะ ก วดและแข่งขันต่างๆ ท่านมักเป็นผู้ชนะ ท่านจะทำการสิ่งใดก็ตาม ขอให้เป็นไปโดยสุจริต

จะไม่มีอุ ป ส ร ร คศั ต รูต่างๆ มาไม่ถึงตัวท่าน การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว

ผู้ ใ ห ญ่ ที่ คุ้ นเคยกันประสานลูกหลานของเขาที่เป็นเพศตรงข้ามให้ได้รู้จักท่าน เพื่อการแต่งงานต่อไป

ท่ า น เ ป็ น ผู้ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างโลดโผน คุ้นเคยกับความเป็นอยู่ที่สมหวังและผิ ดหวังเรื่อยมา

จ น มี ป ร ะสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้ ท่านจึงไม่ตกใจในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่ตื่นเต้นตกใจในความผันแปรของโลก

แ ล ะ โ ช คชะตาเพื่อนมนุษย์ ท่านจะมั่งมีหรือย า กจนก็ไม่มีใครเดาได้ ถึงอย่างไรก็มีเงินใช้จ่ายเสมอ เป็นผู้ที่เชื่อว่าธรรม

ย่ อ ม คุ้ ม ค ร อ งผู้ ป ร ะพฤติธรรม แม้ชีวิตจะตกอยู่ในที่คับขันเพียงใดก็ไม่อยู่ในความอับจนและท่านเป็นผู้ที่ไม่หวงวิชา

ด ว งชะ ต าท่านที่เกิ ด ร า ศีกรกฎ (16 ก.ค. -16 ส.ค.)

ท่านเป็นผู้ที่มีหลักการในการดำเนินชีวิต และเป็นหลักการที่เป็นหลักธรรมภายในตัว เป็นผู้ที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเสมอ

ส าม า ร ถ แนะแนวทางให้ผู้อื่นที่กำลังหาทางออกไม่พบได้สำเร็จ มีความรู้ในงานที่ท่านทำอย่างกระจ่างแจ้ง

มี ค ว ามเมตตากรุณาแก่ผู้ร่วมงานชั้นผู้น้อย และเคารพผู้ใหญ่อย่างจริงจัง ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

ส า ม า ร ถ ช่ ว ย เหลือผู้น้อยเท่าที่อำนาจและหน้าที่ในการงานจะอนุโลมได้ในปี นี้

ท่ า น มี ค วามคล่องตัวในการทำงานยิ่งกว่าปีที่ผ่านมาหลายเท่า ผู้ที่ร่วมงานกับท่านมีทุกระดับ

คว า มรู้ คว า มคิดและประสบการณ์ การเงินราบรื่นเป็นปกติไม่มีรายจ่ายพิเศษสิ่งใดที่มากเกินไป

ท่ า น จ ะ เข้มงวดกวดขันในระเบียบวินัยที่มีอยู่แล้ว มักเหินห่างจากการคบหาสมาคมกับญาติมิตร

เ พ ร า ะท่านจะมุ่งแต่งานเป็นหลัก มีพลานามัยเข้มแข็ง ผู้ใ ห ญ่ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องทางการงาน

ก็ มี ส่ ว นช่วยเหลือท่านอย่างลับๆ ญาติมิตรที่อยู่ห่างไกลจะเสนองานใหม่ๆ ให้ท่านช่วยรับทำ

ก า ร ช่ วยเหลือร่วมมือกันในทางการงานเข้มแข็งเหนียวแน่นขึ้น จะแสดงความสามารถอย่างเต็มที่

เ มื่ อ ต้ องทำงานตามลำพังร า ศีของท่านมีด วงจันทร์เป็นใหญ่ครอบครองอยู่ แสงสว่างอันน่าชื่นชมเย็นตา

ข อ งด วงจันทร์ย่อมสาดส่องเข้ามาได้ทั้งในกระท่อมและคฤหาสน์อันมโหฬาร

ท่ า น ช่ วยเหลือผู้อื่นได้โดยไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชัง เป็นปากเสี ยงแทนผู้ย า กไร้ได้ ใช้อำนาจด้วยความระมัดร ะ วัง

ท่ า น เ ป็ น ผู้ที่มีจิตใจแจ่มใสจิตใจไม่ค่อยขุ่นมัว ร่างกายของท่านจึงดูหนุ่มสาวกว่าอายุจ ริ ง

ทำ ง า น ร่ วม กั บบริวารได้อย่างดี เป็นที่เคารพนับถือของหมู่ชน

error: Content is protected !!